„გორის მუნიციპალიტეტში ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია“.

24.07.2017 00:00:00 24.08.2017 00:00:00
სატენდერო პირობების გასაცნობად იხილეთ თანდართული დოკუმენტი.